शुक्रवार, अप्रैल 29, 2011

OO पाटा पंचोळ OO
-सै'र मेँ पाटो अर बाअंडै फांटो !
-गज़ब सा !
-सै'र मेँ फांटो अर बाअंडै पाटो !
-नीँ चलै सा ?
-थांनै कुण कै'ई ?
-दिन में घोड़ी ब्यागी होवैला !
-चलो,छोडो !
-बद्री रै सासरै सूं परसाद कित्तो आयो ?
-ठाह नीँ !
-बार गांव रो बळै !
-थारा दादो जी ?
-हरीसरण होग्या !
-कद ?
-काल !
-फेर तो पांचूं घी मेँ !
-काईँ माल बणसी ?
-ठाह नी !
-समाज मेँ बैठै तो ठाह पड़ै !
-लाई ओ काईँ जाणै समाजसार !
-बड्डो भाई करै सो ! अफसर है !
-धूड़ है अफसराई मेँ !
-बीँ नै ठाह ई नीँ !
-काईँ ?
-बड्डी मिलनी कित्तै री होवै अर छोटी कित्तै री !
-बीं री पटराणी भी अफसर है !
-धूड़ है !
-कियां ?
-लक्खणबारी है ओ !
-कियां ?
-मुंडा उघाड़ी फिरै !
-टाबर कित्ता है ?
-भीँतां रै होया काईँ ?
-कियां ?
-ना भजन , ना आरती !
-भजन आरती सूं कदै ई टाबर होया ?
-होवै  ओ !
-कियां ?
-म्हारै ओ फरसियो बड़्डै गणेश जी री
121 फेरी बाद होयो !
-अच्छा !
-हां ! अर पूनरा सर मेँ सवामणी भी करी !
-अच्छा !
-हां , अर खण लियो !
-क्यां रो ?
-चाय रो !
-तो ?
-तो क्या , दो साल फेर चाय रै हाथ नीँ लागायो !
-तो ?
-बस कोफी पी । चार बगत !
-ऐ काईँ जाणै आं बातां नै !
-जावै तो है कठै ई !
-जावै बडेरां नै धोबा देवण !
-पी.बी.एम. मेँ जावै !
-तो मंगळ जी खेला लियो पोत्तो !
-तो ?
-रुणीचै पैदल भेज !
-फेर ?
-नोवैँ मईनै बाबो गोदी भर देसी !
-लै अब जरदो लगा !
-अब ई ल्यो !
-पीळकी पत्ती है नीँ !
-हां है !
-जीवंतो रै !
-छोरो तो स्याणो है !
-क्यूं कोनीँ होवै स्याणो,म्हारै काकै रो पोतो है !
-ईँ रो बाप काळियो अर पीळियो दोनूं राखतो !
-अच्छा ?
-और काईँ !
-नित री अधसेर भांग घोटतो ! पाव चेपतो थर बड़ै बजार मेँ !
-अब ?
-अब तो हरीसरण होग्यो !
-कियां ?
-माथै री नस फाटगी !
-आदमी चलवोँ हो !
-कदै ई काम रै हाथ नी लगायो पण नित रा अलवां माल ठोकतो !
-पण बैठतो समाज मेँ !
-मरणै-परणै-न्यारै-गोठ कदै ई नीँ चूकतो !
-समाज री काण राखणियां कदैई चूक्या करै है काईँ ?
-लै ,थोड़ो आडो होज्या पाटै माथै, रात री तीन बजै !
-घरै कोनीँ जाओ ?
-घरै थारी काकी है नी डोफ्पा !

4 टिप्‍पणियां: